iShares Short Treasury Bond ETF Annual Return (%)

(SHV)

Years Return
2012 0
2013 -0
2014 0
2015 0
2016 0.4
2017 0.7
2018 1.7
2019 0.5
2020 0.1
2021 0
2022 -0.2