Main Management ETFs

  • Main Sector Rotation ETF

Main Sector Rotation ETF

Annual ReturnsYears Return
2000 -29.2%
2001 -18.8%
2002 -36.3%
2003 0%
2004 8.3%
2005 -99.7%
2006 0%
2007 16.8%
2008 0%
2009 62.3%
2010 33.9%
2011 13.4%
2012 6.3%
2013 -8.9%
2014 4.1%
2015 -1.8%
2016 4.6%
2017 -48.8%
2018 -9.7%
2019 27.3%
2020 12.7%
2021 28.2%
2022 -19.1%