iShares National Muni Bond ETF Annual Return (%)

(MUB)

Years Return
2011 13
2012 5
2013 -3.4
2014 9.4
2015 2.9
2016 -0.2
2017 4.7
2018 0.9
2019 0
2020 0
2021 0