CSOP China CSI 300 A-H Dynamic ETF Annual Return (%)

(HAHA)

Years Return
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 -5.4
2017 26.6
2018 -18.7
2019 0
2020 0
2021 0