Virtus Glovista Emerging Markets ETF Annual Return (%)

(EMEM)

Years Return
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -16.1
2019 11.5
2020 1.4
2021 0
2022 0