iShares GNMA Bond ETF Annual Return (%)

(GNMA)

Years Return
2011 0
2012 0
2013 -2.4
2014 5.9
2015 -0.1
2016 0.7
2017 1.7
2018 0.8
2019 3.6
2020 1.6
2021 -2